Inden man påbegynder en udsmykningsopgave, er det er vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig kontrakt, hvor bl.a. skitsehonorar og det samlede kunstnerhonorar fastsættes. Der er naturligvis stor forskel på, hvor stor en del af det samlede budget, der tilfalder kunstneren, afhængig af om der f.eks. er tale om et maleri eller en omfattende installation. BKF anbefaler dog følgende model som rettesnor:

Kunstneren skal som minimum have 25 procent af det samlede budget i kunstnerhonorar og yderligere 25 procent af dette kunstnerhonorar til eventuel udarbejdelse af et skitseforslag.

Priseksempel
Udsmykningsopgave med et budget på kr. 500.000
Kunstnerhonorar kr. 125.000 (25 procent af 500.000)
Skitseforslag kr. 31.250 (25 procent af 125.000)
I alt kr. 156.250

Standardaftaler
Ved udarbejdelse af en udsmykningsaftale, kan der med fordel tages udgangspunkt i BKF’s standardaftale:

Statens Kunstfond har ligeledes udarbejdet forslag til standardaftaler. Man skal her være opmærksom på, at der skelnes mellem en rådgiver/honorar model og en entreprisemodel, hvor kunstneren typisk bære det fulde ansvar for gennemførelsen af hele udsmykningsopgaven, herunder ansvar for underentreprenører, ansatte og materialer.

Udsmykning af statsligt byggeri
Siden 1971 har der været krav om, at 1 procent af bygningsudgiften ekskl. moms for statsligt nybyggeri samt om- og tilbygning skal afsættes til kunstnerisk udsmykning. Beløbet udgør nu 1,5 procent af håndværkerudgifterne inklusive moms. Der skal tillige afsættes beløb til kunstnerisk udsmykning for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 procent.

Ordningen fungerer sådan, at statslige bygge- og anlægsarbejder, som udløser beløb til kunstneriske udsmykninger, kan anvendes forholdsvis frit indenfor den enkelte statsvirksomheds område og indenfor en rimelig tidshorisont.

Den kunstneriske udsmykning skal fortrinsvist ske i byggeri, hvortil offentligheden har adgang, eller byggeri, som anvendes af et betydeligt antal ansatte, som der står i cirkulæret. Der er givet frie hænder til, at udsmykningen kan finde sted som en integreret del af bygningen, eller som et indkøb af værker efter byggeriet er færdigt. Byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning vurderes i en drøftelse med Statens Kunstfond.

Det anbefales, at drøftelsen foregår tidligt i byggeriets fase under udarbejdelse af byggeprogrammet og før bygherrens godkendelse af projektforslaget. Udsmykningsopgaver, der ikke overstiger 250.000 kr., kan dog besluttes af bygherren uden forelæggelse for Statens Kunstfond.

Vejledning til udsmykning af statsligt byggeri
Der er udarbejdet en omfattende vejledning til udsmykning af statsligt byggeri, som er god at orientere sig i, når der planlægges større udsmykningsopgaver i offentlige byggerier.

NB! Læs også her Et kunstprojekt i praksis – en mulig model for, hvordan man som bygherre, projektleder, kunstner eller byggefaglig kan drive projektet omkring en kunstopgave til det offentlige rum – udarbejdet af Statens Kunstfond.