Budgetrammer og kunstnerhonorar

BKF anbefaler følgende model som rettesnor for fastsættelse af kunstnerhonorar i forbindelse med udsmyknings-/kunstopgaver:

  • For opgaver med en budgetramme på under kr. 100.000 udgør kunstnerhonoraret 40 %.
  • For opgaver med en budgetramme mellem kr. 100.000 og kr. 500.000 udgør kunstnerhonoraret 33 %.
  • For opgaver med en budgetramme på over kr. 500.000 udgør kunstnerhonoraret 25 %.

Kunstnerhonoraret omfatter betaling for det samlede kunstværk, herunder kunstnerens arbejde med skitsemateriale, byggestyring, møder mv. Kunstnerens direkte arbejde med kunstværket omfattes ikke af kunsthonoraret. Dette arbejde bør derfor indgå i budgettet for kunstproduktionen.

Priseksempel
Opgaver med et budget på kr. 600.000
Kunstnerhonorar kr. 150.000 (25 % af 600.000)
Kunstproduktion, inkl. montering kr. 450.000 (75% af 600.000)

Standardaftaler
Ved udarbejdelse af en aftale om kunstopgave/kunstnerisk udsmykning, kan der med fordel tages udgangspunkt i BKF’s standardaftale:

Statens Kunstfond har ligeledes udarbejdet forslag til standardaftaler. Man skal her være opmærksom på, at der skelnes mellem en rådgiver/honorar model og en entreprisemodel:

Udsmykning af statsligt byggeri
Siden 1971 har der været krav om, at 1 procent af bygningsudgiften ekskl. moms for statsligt nybyggeri samt om- og tilbygning skal afsættes til kunstnerisk udsmykning. Beløbet udgør nu 1,5 procent af håndværkerudgifterne inklusive moms. Der skal tillige afsættes beløb til kunstnerisk udsmykning for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 procent.

Ordningen fungerer sådan, at statslige bygge- og anlægsarbejder, som udløser beløb til kunstneriske udsmykninger, kan anvendes forholdsvis frit indenfor den enkelte statsvirksomheds område og indenfor en rimelig tidshorisont.

Den kunstneriske udsmykning skal fortrinsvist ske i byggeri, hvortil offentligheden har adgang, eller byggeri, som anvendes af et betydeligt antal ansatte, som der står i cirkulæret. Der er givet frie hænder til, at udsmykningen kan finde sted som en integreret del af bygningen, eller som et indkøb af værker efter byggeriet er færdigt. Byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning vurderes i en drøftelse med Statens Kunstfond.

Det anbefales, at drøftelsen foregår tidligt i byggeriets fase under udarbejdelse af byggeprogrammet og før bygherrens godkendelse af projektforslaget. Udsmykningsopgaver, der ikke overstiger 250.000 kr., kan dog besluttes af bygherren uden forelæggelse for Statens Kunstfond.

Vejledning til udsmykning af statsligt byggeri
Der er udarbejdet en omfattende vejledning til udsmykning af statsligt byggeri, som er god at orientere sig i, når der planlægges større udsmykningsopgaver i offentlige byggerier.

NB! Læs også her Et kunstprojekt i praksis– en mulig model for, hvordan man som bygherre, projektleder, kunstner eller byggefaglig kan drive projektet omkring en kunstopgave til det offentlige rum – udarbejdet af Statens Kunstfond.