Expired: Kunstkonsulent for kunst i offentlige rum

22.10.18 | Opslagstavle

Statens Kunstfond etablerer ny kunstkonsulentordning for kunst i offentlige rum

Frist for interessetilkendegivelse: 12-11-2018  

Har du erfaring med produktion af kunst i offentlige rum og projekt-facilitering? Og har du lyst til at indgå i en pulje på 10 kunstkonsulenter, som Statens Kunstfond kan trække på, når de skal yde kunstfaglig rådgivning til statslige bygherrer og andre offentlige aktører? Så er det måske dig, vi leder efter?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst søger 10 ambitiøse kunstkonsulenter, der på vegne af udvalget kan yde kunstfaglig rådgivning på højeste faglige niveau om kunst i offentlige rum. Primært vil der være tale om rådgivning af statslige bygherrer som Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen, men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører er blandt ordningens interessenter.

Formålet med den kunstfaglige rådgivning
Kunstkonsulenternes rådgivning har både en kuratorisk og en styrings- & procesmæssig dimension og løber fra et kunstprojekt søsættes til det er afsluttet. Overordnet skal rådgivningen sikre:
• At der skabes værker, der opleves som relevante, værdiskabende og kunstfagligt valide af bygherrer, brugere, politikere, offentlighed og kunstaktører. Dette sker gennem en kunstfagligt kvalificeret udvælgelse af relevant kunstnerisk praksis og kunstnere og realisering af kunst af høj kvalitet på baggrund af en definition af det kunstneriske råderum og kunstens muligheder på stedet
• en konstruktiv dialog og proces de involverede interessenter imellem under både kunstudvælgelses- og realiseringsfase
• registrering og formidling af de realiserede værker

Arbejdet indebærer
Afhængig af projektets karakter skal kunstkonsulenterne levere (en række af) flg. ydelser:

• Samarbejde med bygherre, bygherres kunder, øvrige rådgivere og kunstnere
• Deltagelse i relevante dialog-, udvalgs- og arbejdsmøder
• Vurdering af byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning
• Give forslag til kunstens karakter på baggrund af byggeriets karakter og brugerønsker
• Udarbejdelse af fagligt materiale, herunder fx strategi, indstilling, opgavebeskrivelse etc.
• Rådgive/indgå i jury
• Løbende dialog med/rådgivning af kunstner i skitse- og udførelsesfase
• Opfølgning på kunstfaglige problemstillinger i skitse- og udførelsesfase
• Registrering, kommunikation og formidling af kunstprojekt

Det skal du kunne
For at blive en del af kunstkonsulentordningen vægter vi højt, at du kan dokumentere:
• Erfaring med produktion af kunst i større skala
• Erfaring med rådgivning/facilitering
• Overblik over den danske og internationale samtidskunstscene
• Særlig viden om rumkunst og kunst i offentlige rum
• En mastergrad (eller tilsvarende) i kunst, kunsthistorie, kunstteori indenfor billedkunstområdet eller anden relevant uddannelse

Vi lægger desuden vægt på, at du i opgaveløsningen:
• Kan tilsidesætte egne interesser og agere objektivt
• Er målrettet og kvalitetsbevidst
• Er fleksibel og tilgængelig
• Har gode kommunikations-, forhandlings- og samarbejdsevner
• Kan lede en kunstfaglig proces med lige dele autoritet og lydhørhed
Vi forventer derudover, at du har interesse for og vil sætte sig ind i:
• Lovgrundlaget for kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri og offentlig forvaltning
• Byggeprocesser og byggeteknisk terminologi

Vilkår
Puljen fungerer som en gruppe af kvalificerede konsulenter, der kan trækkes på, men optagelse i puljen er ikke en garanti for opgaver.

Optagelse i puljen gælder for fire år. Herefter er der mulighed for at tilkendegive interesse for optagelse i puljen igen. Ved udløb af fireårs-perioden færdiggør kunstkonsulenterne de opgaver, som de måtte være i gang med.

Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter puljen på vegne af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og står for introforløb, årlig kompetenceudvikling samt videndelingsmøder. Ved optagelse i puljen forpligter konsulenterne sig til at deltage i disse aktiviteter, der aflønnes af legatudvalget.

Kunstkonsulenterne ansættes af bygherrerne eller andre offentlige aktører pr. projekt mod et aftalt be-løb, der udbetales i rater iht. leverancer. Derudover fastsættes en timesats for ekstraydelser på baggrund af ydelsens indhold. Udgangspunktet for honorering fastsættes til ml. 750-1150 kr. pr. time afhængigt af anciennitet og kompetencer.
Kunstkonsulenterne ansættes til en given opgave på baggrund af en specificering fra bygherre eller an-den opdragsgiver af, hvilke kompetencer opgaven kræver og hvorfor den specifikke konsulent er mere velegnet til opgaven end de øvrige konsulenter i puljen.

Information og interessetilkendegivelse
Du kan læse mere om Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst på https://www.kunst.dk/kunstomraader/billedkunst/udvalg/legatudvalget-for-billedkunst/.

Har du spørgsmål til kunstkonsulentpuljen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lotte S. Lederballe Pedersen på tlf. nr. 33 74 45 37 og mail: lsl@slks.dk

Hvis du er interesseret, så send en mail til lsl@slks.dk senest den 12. november 2018. Beskriv hvorfor du skal være en del af kunstkonsulentordningen (max 2400 anslag inkl. mellemrum) og vedlæg CV inkl. kort beskrivelse af faglig profil, roller i tidligere opgaver samt 2-4 referenceprojekter og evt. andre rele-vante bilag. Materialet skal indsendes som én samlet pdf-fil.

Vi holder samtaler d. 27., 29. og 30. november. Forventet start den 1. januar 2019.