Udstillinger på museer og kunsthaller

BKF anbefaler, at man anvender Den Ny Udstillingsaftale ved udstillinger på danske museer og kunsthaller.

Find Den Ny Udstillingsaftale og andre standardaftaler til brug i kunstlivet her… 

Den Ny Udstillingsaftale fastsætter de overordnede vilkår for udstillinger, herunder forsikringsforhold, PR og formidling, arrangementer og økonomi i forbindelse med udstillingen.

Den Ny Udstillingsaftale er udformet i samarbejde med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Den er anbefalet af Organisationen Danske Museer.

Honorar for udstillinger

Ved fastsættelse af kunstnerhonorar anbefaler BKF at tage udgangspunkt i aftalen om anbefalede minimumshonorarer for kunstnere, der udstiller på museer i Danmark:

Minimumshonorar pr. kunstner (museets besøgstal i tusinde årligt) eksklusiv evt. moms.

 

Besøgstal /udstillingstype

 

<10 10-25 25-50 50-100 >100
Solo* 15.000 25.000 40.000 60.000 100.000
2 kunstnere 10.000 15.000 25.000 40.000 60.000
3-5 kunstnere 6.000 10.000 15.000 25.000 40.000
6-10 kunstnere 4.000 6.000 10.000 15.000 25.000
11- kunstnere 2.000 4.000 6.000 10.000 15.000


*Definition af soloudstillinger:
En selvstændig samlet udstilling under eget navn/gruppenavn.
OBS! Soloudstillinger i mindre rum forhandles individuelt.

Læs den samlede aftale om anbefalede minimumshonorarer for kunstnere, der udstiller på museer i Danmark.

Aftalen er indgået mellem Organisationen Danske Museer, Billedkunstnernes Forbund, Danske Billedkunstneres Fagforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.

 • Tilskud til eventuel ny kunstproduktion aftales særskilt
 • Visningsvederlag fastsættes som minimum efter de lovpligtige tariffer (se nedenfor)

Tillægsvederlag for udstillinger

Billedkunstnernes Forbund og Kunstnernes Fagforening har i samarbejde med VISDA udformet en ny ordning, hvor billedkunstnere modtager et ekstra vederlag for udstillingsaktiviteter i Danmark. Denne ordning gælder for alle typer af udstillinger af nulevende billedkunstnere. Udbetalingerne vil ligge fra 500 til 10.000 kroner. Der er afsat i alt cirka en million kroner til ordningen, der vil blive evalueret løbende.

Som billedkunstner ansøger du ved at indtaste data om de udstillinger, du har haft i Danmark i det forgangne år. Jo mere aktivitet, des større vederlag. Du kan ansøge om tillægsvederlaget i perioden 1. januar til 31. marts hvert år med angivelse af udstillinger fra det forgange år.

Ansøg her hos VISDA

Udstillinger i kunstforeninger, virksomheder og i andre sammenhænge

BKF anbefaler, at man anvender BKF’s udstillingsaftale ved udstillinger i kunstforeninger, virksomheder og i sammenhænge, hvor der er behov for at få fastlagt de konkrete forhold omkring en udstilling. Aftaletaleskabelonen kan anvendes direkte eller som oplæg til en forhandling om en udstillingsaftale.

BKF’s udstillingsaftale fastsætter de overordnede vilkår for udstillinger, herunder bl.a. forsikringsforhold og kunstnerhonorar.

En vejledende tarif for deltagelse på udstillinger fastsættes årligt på BKF’s ordinære generalforsamling. Der er tale om et minimumsvederlag, hvorfor der naturligvis kan aftales et højere udstillingshonorar.

Udstillingsarrangøren betaler et vederlag til kunstneren for udlån af kunstværker. Vederlaget fastsættes enten som et køb af værk eller som et honorar. Ved køb af værk må prisen ikke fastsættes lavere end efter nedenstående tariffer:

A
Soloudstilling:                                           kr. 5.500 pr. måned
Gruppeudstilling 2-3 deltagere:             kr. 4.500 pr. måned
Gruppeudstilling 4 el. flere deltagere:  kr. 3.000 pr. måned

B
Udstillingsarrangøren betaler 12% p.a. af de udstillede kunstværkers værdi, baseret på katalogpriser.

Find Udstillingsaftalen for kunstforeninger mv. her….. 

Tjek altid forsikringsforholdene, også under transport og pakning!

Udstillinger på gallerier

Se BKF’s anbefaling til aftaler og vilkår for udstillinger på gallerier her…

Udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder og udstillinger i ikke-kommercielle sammenhænge

BKF har ikke fastsat generelle retningslinjer for udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder.

Almindelige aftaler om udstillingsvilkår, herunder udstillingshonorar og tilskud til produktion af nye værker, kan typisk ikke opnås ved udstillinger på kunstnerdrevne udstillingssteder. BKF anbefaler dog, at i det omfang, der opnås privat eller offentlig støtte til projekterne, bør der tillige søges om honorering til de medvirkende kunstnere.

Udstillinger i ‘den gode sags tjeneste’

Kunstnere bliver ofte bedt om at stille værker eller faglig indsigt til rådighed i ‘den gode sags tjeneste’. I disse sammenhænge er det god idé at tilbyde sin ekspertise efter princippet: ‘Alle for én’.  Det anbefales, at der stilles krav om honorering, hvis andre medvirkende i projekterne honoreres.

Visningsvederlag på statslige- og statsstøttede museer, kunsthaller og andre udstillingssteder

Bekendtgørelsen om visningsvederlag sikrer, at bl.a. medlemmer af BKF får et vederlag, når de udlåner egne værker til udstillinger på statslige- og statsstøttede museer og kunsthaller.

Ordningen gælder

 • Udstillinger med nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk hovedvirke i Danmark.
 • Udstillinger arrangeret af institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Endvidere gælder ordningen udstillinger arrangeret af Statens Kunstfond i udlandet.
 • Alene udstilling af originalværker, der ikke er afhændet til tredjemand. Originalværker inkluderer også temporære og stedsspecifikke værker som performance, digital kunst mv., samt unika kunsthåndværk og unika design (masseproduceret design er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse).

Senest 14 dage efter udstillingens slutdato skal den pågældende institution udbetale visningsvederlaget til kunstnere, designere eller kunsthåndværkere omfattet af ordningen.

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

 • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
 • Værkets værdi kan maksimalt sættes til forsikringssummen, svarende til katalogprisen.
 • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
 • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
 • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
 • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Læs mere om visningsvederlagsordningen hos Retsinformation her…

Udlån/udleje af billedkunst

12% p.a. af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.