Expired: Två anställningar som doktorand i fri konst, Kunsthögskolan i Malmö

08.04.21 | Opslagstavle

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på kandidat-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Den konstnärliga forskarutbildningen i fri konst ledande till doktorsexamen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Med dessa som verktyg och perspektiv utvecklas arbetet med hänsyn till den forskningsfråga den studerande utgår från. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt arbete, med en reflekterande skriftlig del som också belyser den teoretiska kontexten.

Antagning 
Antagning sker till fyra års heltidsstudier som avslutas med konstnärlig doktorsexamen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl drivandet av sitt eget forskningsprojekt som att delta i forskarutbildningskurser. Såväl undervisningsspråk som avhandlingsspråk är engelska.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som:

• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som

  • avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer eller motsvarande,
  • har utfört konstnärligt eller curatoriellt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas
  • har god förmåga att både förstå och skriva texter på engelska

Bedömningsgrunder

  • den sökandes plan och syfte för ett tänkt arbete och antagningsnämndens bedömning av dessa,
  • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete,
  • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
  • forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning, och
  • institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

Instruktioner till sökande
Ansökan ska skrivas på engelska. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i vilken den sökande redogör för sitt forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning, metodbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, inklusive tidplan. Vidare skall en konstnärlig portfolio eller motsvarande bifogas. Fysiska bilagor skickas till Konsthögskolan i Malmö, Att. Charlotta Österberg, Box 4035, 203 11 Malmö.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Förväntat startdatum 1 januari 2022.