En række poster er i år på valg til BKF’s bestyrelse, Optagelsesudvalg samt til Udvalget til Fordeling af Kulturelle Midler (tidl. Ophavsretsfonden i BKF). Her nedenfor præsenterer de kandidater, der stiller op, sig selv:

BKF’s bestyrelse – 4 poster er på valg

Hannibal Andersen (f. 1985) bor i København – www.hannibalandersen.dk
Jeg genopstiller til bestyrelsen i år, da jeg fortsat gerne vil bidrage til kampen for at forbedre vores vilkår som billedkunstnere på flere områder – heriblandt løn, ligestilling/mangfoldighed og uddannelse (dog ikke nødvendigvis i den rækkefølge). Som man kan læse i BKF’s årsberetning, er vi i bestyrelsen allerede godt i gang på de fronter, og hvis man kaster et blik ud i den offentlige debat, kan man da også se, at spæde skridt bliver taget i den rigtige retning: Det går fremad i forhandlingerne med kunsthallerne og museerne om minimumstariffer, der bliver nu diskuteret konkrete forslag til at imødekomme den groteske ubalance mellem kønnene i vores fag, og nu ser det ud til, at kunstuddannelserne går fri af det såkaldte ”omprioriteringsbidrag”. Det er jo alt sammen skønt, men vi er selvfølgelig langt fra færdige med vores arbejde. Kampen fortsætter og slutter jo nok aldrig.
Sideløbende står vi som billedkunstnere over for en generel trussel fra en neoliberal politisk agenda, der udmærker sig ved kun at se værdi i det, der kan måles og vejes økonomisk. En agenda, der kun pejler efter markedets logik, og som søger at socialisere risikoen og privatisere profitten undervejs, mens vi som mennesker reduceres til konkurrerende atomer uden fælles interesser. Derfor er det vigtigt, at vi insisterer på, at kunsten har en værdi i sig selv (som ikke kan gøres op i penge), samtidig med at vi kæmper for at sikre vores økonomiske grundlag. Det er vigtigt, at vi er solidariske med hinanden, at vi på trods af vores mangeartede praksisser står sammen og kæmper sammen imod det, der er ved at splitte os ad. Og derfor vil jeg også arbejde for, at vi i BKF arrangerer flere tiltag, hvor vi kan komme hinanden ved og dele vores erfaringer – og ikke kun i København. Den seneste generalforsamling er et glimrende eksempel på, hvor vigtigt – og hyggeligt – det er, at vi mødes!
Siden jeg blev færdig ved Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2017, har jeg i min kunstneriske praksis arbejdet med at tydeliggøre økonomiske mekanismer, som ofte forsøges at gøres mere obskure end hvad, der er nødvendigt. Jeg arbejder idébaseret i forskellige medier, men gør ofte brug af performance, ready-mades, video, lyd og tekst. Udover at have siddet i bestyrelsen i BKF de seneste to år, sidder jeg også med i Rådet for Visuel Kunst (tidl. Københavns Billedkunstudvalg).

 

Simon Fiil (f. 1989), bor i Odense
Er aktiv i BKF’s studenterråd og bestyrelse – et arbejde som jeg brænder for og ønsker at fortsætte. Jeg er dimittend fra Det Fynske Kunstakademi og min praksis tager udgangspunkt i den borgernære og samskabende kunst med fokus på at få tweens og teens med i maskinrummet.
Vi har nået meget, vi har fået boostet medlemstallet, sikret en plads i bestyrelsen til en ung kollega mm. Der er stadig meget at gøre! Vilkårene har ændret sig, der er ikke længere noget, som hedder evighedsstuderende, de sociale ydelser har en udløbsdato og pensionen har lange udsigter. Min generation får ganske enkelt ikke lov til at leve et liv på overførselsindkomst, derfor haster det med at få skabt mulighederne for at billedkunstnere kan opretholde et bæredygtigt arbejdsliv. Ellers frygter jeg, at mange unge kunstnere må sadle om og opgive kunsten. Et stærkt fagforbund er vores bedste fælles værktøj til at opnå dette!
Vi skal i bestyrelsen være mere opmærksomme på, at vores initiativer ikke rammer skævt og alene kommer medlemmer, der bor i hovedstaden til gode. Medlemmer fra hele landet betaler kontingent. Vi så på generalforsamlingen 2019, at der blev stillet forslag om at tage stemmeretten til bestyrelsesvalgene fra de medlemmer, som ikke har mulighed for, eller råd til, at møde personligt op. Det fik vi standset på målstregen. Der er brug for en vagthund i bestyrelsen til at sikre dette, for i sidste ende står forbundet dårligere, hvis ikke vi formår at favne bredt indenfor vores fag. Der er 98 kommuner i Danmark, 98 storforbrugere af kultur. Det er vigtigt, at vi har en repræsentant ved bordet som husker, at BKF arbejder i hele landet, og at hele landet, og udlandet for den sags skyld, er vores arbejdsplads.
Og til slut, så skal vi have et meget mere aktivistisk BKF! Når institutioner ikke giver en ordentlig løn, skal BKF banke på døren. Når et medlem undergraver fællesskabet og tager sig dårligt betalt uden at råbe op, skal de vide, at de snyder sig selv og falder deres kollegaer i ryggen. Vi skal forpligte hinanden til at stå sammen om at skabe bæredygtige vilkår og vi skal ikke være bange for tage et slagsmål med nogen eller noget som helst!

Kim T. Grønborg (f. 1959), bor i Aarhus
Kunst kan! Fordi kunst er en værdi i sig selv, kan den også indgå i mange flere sammenhænge, end vi er bevidste om. Den bevidsthed skal vi arbejde videre på i BKF, samtidig med at vi får slået fast, at frembringelse af billedkunst i alle afskygninger og former er et arbejde og derfor selvfølgelig skal honoreres som sådan.
Jeg har været så heldig at sidde i BKF’s bestyrelse i de sidste fire år og har deltaget i den fantastiske udvikling, foreningen har været inde i. Og jeg vil gerne tage to år mere. Det er vigtigt, at billedkunstnerne organiserer sig, fordi vores erhverv er meget skrøbeligt og fragmenteret. Vi har behov for sammenhold, fordi erhvervet til stadighed har vanskeligt ved at blive accepteret som arbejde på linje med andre erhverv. Samtidig er det et stort projekt at få billedkunst i sin videste fortolkning anerkendt som en vigtig og brugbar del til forståelsen af verden. Billedkunsten er en værdi i sig selv og indsigt og forståelse for billedkunstens betydning er vigtig for vores livskvalitet, så penge brugt på billedkunst er på alle områder er en god samfundsinvestering. Billedkunsten har en rolle som undersøgelsesrum og som aktiv medspiller i samfundsdebatten. Herunder evnen til at formulere de ekstraordinære værdier kunsten har. For eksempel arbejdet med en udvidet forskningsbaseret praksis som har fokus på kunstens særlige arbejdsmetoder. I den forbindelse er det vigtigt, at der arbejdes med stor fokus på undervisning i billedkunst og billedforståelse i “denne verden af billeder”.
Jeg har lyst til og vil gerne være med til at fortsætte arbejdet med en foryngelse af medlemsgruppen i BKF. Vi må arbejde med at finde nye felter og muligheder for de billedkunstneriske arbejdsområder. Vi må arbejde med nye veje til forbedring af kunstnernes indtjening gennem udvidet kursusvirksomhed og forbedring af efteruddannelserne.
Jeg har i de sidste 21 år, ved siden af mit kunstneriske virke, været med i ledelsen af det kunstnerstyrede udstillingssted Spanien19C. Et sted med fokus på stedspecifikke værker inden for installation og lydkunst, eksperimenterende musik og performance med både danske og internationale kunstnere. Desuden har jeg været med i opbygningen af Aarhus Billedkunstcenter. Hvor jeg også har været bestyrelsesformand i fem år. Her har jeg også set hvor vigtigt det selvorganiserede miljø er for udviklingen af nye kunstneriske udtryk.

 

Søren Hüttel (f. 1976), bor i København
Jeg vil gerne være med til at videreføre det arbejde, BKF gør, for at sætte kunstneres arbejdsvilkår på dagsordenen blandt politikere og i den offentlige debat. Det er på høje tid at den diskussion, som pågår omkring underrepræsentationen af kvindelige kunstnere er kommet i gang. Men denne diskussion er en del af et større maskineri og nogle strukturer, som bør ændres. Den manglende anerkendelse af kunstnere, der er uddannet i provinsen, i udlandet eller er autodidakte og ikke mindst aldersdiskriminationen er blandt andet nogle af de kedelige tendenser, der bør pilles ved. Og som jeg gennem BKF’s bestyrelse og arbejde gerne vil være med til at italesætte og gøre noget ved. Et arbejde som BKF i længere tid har været en del af.
Jeg er selv uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Glasgow School of Art. Jeg underviser på Vera – Skole for Kunst og Design, og startede udstillingsstedet Koldinggade 12 i 2016. Jeg arbejder med forskellige kuratoriske projekter ved siden af min egen praksis som billedkunstner. Det er gennem disse forskellige grene af arbejdet med billedkunstfaget, at jeg taler og gerne vil deltage i det politiske arbejde.

 

Thomas C. B. Kadziola, (f. 1962), bor på Lolland – www.dodekalitten.dk
Vi har utroligt mange kampe at kæmpe som kunstnere blot for at få det hele til at løbe rundt. En af de vigtigste er kampen for overhovedet at blive betalt for det, vi yder. Det gælder især for arbejde for offentlige instanser, men også for private.
Hvorfor skal kunstnere ikke have visningsvederlag, når deres værker vises i det offentlige rum, på samme måde som musikerne får penge, hver gang deres værker afspilles offentligt? Hvorfor skal maleren ikke have penge for, at hans værk nydes af mange på skoler, rådhuse og andre offentlige rum? Hvorfor får billedhuggere ikke penge for, at hans værker vises på pladser og torve?
5% momsreglen er en fantastisk god ting for sælgende kunstnere, måske burde der laves flere særregler for kunstnere skatteteknisk. Når alt gøres op, er vi trods alt en overskudsforretning for Danmark. Østrig og Irland har haft overskud på at begunstige kunstnerne skattemæssigt.
Trods 50 års politisk kamp er der lang vej igen, før vi får, hvad der rettelig burde være vores. Måske har vi været for flinke. Måske tror vi ikke nok på os selv.
Jeg har været fuldtidsbilledhugger i 31 år, og arbejdet på projektet Dodekalitten de sidste 10, og regner med at arbejde til 2027, før den er færdigt. Resten kan man google sig til.

 

Vibeke Stilling Larsen (f. 1955), bor i København
Maler, forsker, lektor i gymnasieskolen i 23 år. Uddannet på skolen for brugskunst (1977-81) og Det Kgl. Danske Kunstakademi (1982-91), enlig mor, politisk lobbyist, kritiker af uddannelsessystemet.
BKF har med en talentfuld organisator i Nis Rømer som formand formået at modernisere fagforeningen BKF til en markant udvidelse af dens aktiviteter. Jeg vil således loyalt støtte den nuværende formand med yderligere udvidelser og det nye fokus på lempeligere optagebetingelser til foreningen.
1. Jeg er fortaler for fri adgang til foreningen. Medlemsmængden vil forbedre foreningens økonomi og det politiske råderum, samtidig vil det stille foreningen overfor sunde udfordringer i direkte kontakt og dialog med befolkningens spørgsmål til kunst. Dette vil nødvendigvis føre til spørgsmål, der forhåbentligt kan stimulere medlemmerne til aktiv medlemskab og bedre organisering i interessefællesskaber, der gør det muligt at føre en dialog med det politiske niveau.
2. Fokus på BKF´s ansvar som organisation.
3. Træning af medlemmet til aktiv deltagelse i faglige politiske spørgsmål.
4. Københavns regionsrepræsentation ligger i dvale og skal genrejses.
5. Fokus på hvordan der ræsonneres for skabelse og kreativitet på alle niveauer i kunst, samt for hvordan vi i uddannelsessystemet ræsonnerer for kunst og almendannelsen.
6. Fokus på Æstetik og videnskab –BKF studiekreds på Charlottenborg?
7. Fokus på fattigdom, stigmatisering, ensomhed, undertrykkelse, samt på socialt og fagligt indignerede medlemmer. Alle erfaringer og fortællinger er nyttige for et nytænkende BKF.
8. En stemme på mig er en stemme for kunstnerisk integritet, faglig indsigt, fokus på undervisningen i kunst, samt visioner for oprydning, forbedring og politisk organisering af det mest kaotiske område vi som samfund har;
9. Med fokus på inddragelse af kunstnerens faglige indsigt og erfaringer samt trivselsforhold.

BKF’s Optagelsesudvalg – 1 post er på valg

Kristian Sverdrup, (f. 1972) bor på Østerbro – www.kristiansverdrup.dk
Jeg er uddannet fra Billedhuggerskolen ved Det Kgl. Danske Kunstakademi (2005). I løbet af det sidste årti har jeg arbejdet som billedkunstner i Danmark, og foreløbigt har mit kunstneriske virke udfoldet sig på tværs af medier som video, grafik, skulptur og maleri. Jeg blev i en tidlig alder diagnosticeret med cerebral parese (spastisk lammelse), og som følge deraf har jeg længe beskæftiget mig med krydsfeltet mellem videnskab, kunst og krop.
Jeg har international udstillingserfaring og har gennem årene blandt andet udstillet i Filippinerne, i Tyskland, i Frankrig og i Østrig. I 2009 afholdt jeg en kunstworkshop på Vestbredden i Palæstina, hvor jeg underviste de studerende ved Al Quds University of Center of Jerusalem Studies i skulpturkunstens teknikker. I 2013 var jeg med til at starte sammenslutningen Dansk Folkekunst, som både har arrangeret udstillinger i Ungarn og Ukraine.
Jeg opstiller til BKF’s optagelsesudvalg, fordi jeg synes, at det kunne være spændende at få lov til at beskæftige mig med forbedringen af billedkunstens vilkår. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at sikre og vedligeholde det høje niveau blandt medlemmerne af BKF og derudover arbejde for, at BKF bliver ved med at afspejle den evigt foranderlige kunstscene i Danmark.

 

Steffen Tast, (f. 1951) bor i Aarhus – www.steffentast.dk
I øjeblikket er jeg medlem af optagelsesudvalget i min anden periode, og vil gerne fortsætte det vigtige arbejde. Da jeg bor i Aarhus, og har været aktiv kunstner i over 30 år, prøver jeg at holde mig orienteret over det meste af Jylland. Jeg mener, det er vigtigt at sikre et godt niveau på nye medlemmer af forbundet. Jeg genopstiller derfor til optagelsesudvalget, da vi har gode, faglige diskussioner og kan byde ind, hvor vi – i kraft af geografisk spredning – har særlig lokalviden, der kan uddybe ansøgningen.
Er medlem af BKF-Midt’s bestyrelse, samt af Kunstnersamfundet. Tidligere Kunstnersammenslutningen Den Gyldne.
Som medlem af kunstnersammenslutningen Vestjyllandsudstillingen desuden orienteret om vestjyske og ”udkantskunstnere”, da disse ofte har det sværere ved at blive bemærket, bl.a. af diverse kunstfaglige og kunstskrivende personer.

Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler – 1 post er på valg

Ulla Hvejsel (f. 1975), bor i København
Jeg stiller op til det nye Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler (førhen Ophavsretsfonden i BKF), og i dette udvalgsarbejde vil jeg trække på min erfaring fra både kunstundervisning og forskellige kunstnerdrevne initiativer. Jeg vil se frem til at vurdere og støtte projekter og initiativer, der er til gavn for hele kunstlivet. Jeg håber, at udvalget vil modtage ansøgninger fra et bredt felt i både øst og vest og i alle aldre, og indgangsvinkler til kunsten. Jeg vil endvidere gøre en indsats for at sikre mig dette, ved også at udbrede kendskabet til denne fond, til et så bredt felt af potentielle ansøgere som muligt.
Jeg er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2000-2006. Jeg arbejder ofte med længerevarende projekter, der strækker sig over flere år, hvor jeg arbejder mig igennem et emne i forskellige performances, tekster, installationer og andre medier, og jeg arbejder altid med en let håndholdt og humoristisk tilgang til verden, viden og kunst, som jeg tager meget alvorligt.
Jeg har endvidere stor undervisningserfaring fra både højskoler, daghøjskoler, samt kunstneriske undervisningsprojekter, kunstakademier. Blandt andet på Konstakademin Valand i Göteborg samt som performancekunstner udlånt af Statens Kunstfond, til Aurehøj Gymnasium. Jeg arbejder med uhøjtidelige og skæve vinkler og måder hvorpå man kan formidle og undersøge et emne – og mine kunstneriske metoder inspirerer naturligvis ofte mine undervisningsmetoder og vice versa.
Herudover har jeg været engageret i at drive forskellige kunstnerdrevne initiativer, blandt andet Udstillingsstedet Sydhavn Station, Toves Galleri, samt tv-tv: der var en tv-station drevet af kunstnere, på Kanal København. Jeg betragter dette arbejde, med kunstlivets infrastruktur, som en ligeså væsentlig del af min kunstneriske praksis som mine personlige kunstneriske projekter.
Se evt. mere om mig på:
www.realpolitik.dk
www.talkingoutofmyass.com
www.thewhitebear.info

Christina René (f. 1989), bor i Esbjerg
Jeg er nyuddannet MFA fra fra Kungl. Konsthögskolan i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen. Jeg ønsker at arbejde for og med BKF’s ophavsretsfond.
Gennem arbejdet i Fonden håber jeg på at få et overblik over, hvad Fonden bliver brugt til i kommunerne, og hvor billedkunsten har trange kår. Derigennem er min ambition at finde nye fundingmuligheder, efteruddannelsesmuligheder eller erhvervssamarbejder, så Fonden kan bestå i fremtiden.