Kritik af Skats håndtering af kunststøtte

06.03.14 | Nyheder

“Kulturministeren må træde ind og skabe klarhed om skattereglerne for kunstnere.”

Sådan lyder opfordringen i nyeste udgave af webmagasinet Søndag Aften, der tager Skats håndtering af kunststøtte under nøje behandling.

Kunstneres skattevilkår har været til debat siden to opsigtsvækkende højesteretsdomme sidste år. Begge domme angik medlemmer af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og har skabt udbredt bekymring i kunstnerkredse.

Hædersydelse ikke indtægt

Den første Højesteretsdom faldt i marts 2013 og konkluderede, at den prisbelønnede og internationalt anerkendte billedkunstner Mogens Otto Nielsen er ‘hobbykunstner’ i skattemæssig henseende, fordi han ikke har tilstrækkeligt høje indtægter i sin kunstneriske enkeltmandsvirksomhed. Derfor havde han ikke ret til at trække udgifter til sin kunst fra i skatteregnskabet.

Desuden fastslog Højesteretsdommen, at den livsvarige kunstnerydelse, som Mogens Otto Nielsen har fået tildelt af staten som anerkendelse af sit virke, ikke kan indregnes som indtægt i den kunstneriske virksomhed. Dommen efterlod dermed den 68-årige billedkunstner med en betragtelig skattegæld.

Arbejdslegater beskattes fuldt

Den anden Højesteretsdom faldt i december 2013 og angik en anden anerkendt billedkunstner, Tina Maria Nielsen, samt forfatteren Jan Thielke. Dommen fastslog, at Statens Kunstfonds arbejdslegater, som begge kunstnere havde modtaget, skulle beskattes som almindelig lønindkomst – selv om legaterne gives uden krav om arbejde.

Samtidig fremgik det af sagen, at ikke-erhvervsdrivende kunstnere skal beskattes af indtægten fra arbejdslegater på tildelingstidspunktet, mens udgifter, som knytter sig til projektet, først kan fradrages på det tidspunkt, hvor udgiften afholdes. I praksis betyder det, at ikke-erhvervsdrivende kunstnere kan have vanskeligt ved at igangsætte kunstprojekter, som strækker sig ud over et enkelt skatteår.

Urimeligt system

De to Højesteretsdomme viser, at der er brug for at ajourføre skattereglerne, så de i højere grad gør det muligt at leve af sin kunst. Det mener Billedkunstnernes Forbund (BKF), som støttede både Mogens Otto Nielsen og Tina Maria Nielsen i de år, skattesagerne verserede:

“De to sager er vidt forskellige, men samlet set viser de, at kunstnere ikke behandles rimeligt i skattesystemet, som reglerne er i dag,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder i BKF, der har rejst sagen overfor kulturminister Marianne Jelved (R).

Ministeren har efterfølgende bedt forbundet redegøre for de væsentligste problemer på området, og her peger BKF først og fremmest på det overordnede problem i, at skattereglerne, som de ser ud i dag, ikke er gearede til en nutidig kunstnerøkonomi:

Kunstneres indkomst er ofte som et kludetæppe, sammensat af mange forskellige typer af indtægter. Værksalg udgør typisk kun en mindre del af indkomsten, der i øvrigt kan komme fra undervisningsjobs, freelanceopgaver, legater og fondsstøtte.

“Kunstnervirksomheder har generelt beskeden omsætning. Det er derfor af stor betydning, at kunstnerne får mulighed for, at alle indtægter, som kan henføres til kunstneriske aktiviteter, kan medtages i grundlaget for virksomhedernes omsætning. På den måde ville mange flere kunstnere få mulighed for rent faktisk at leve af deres kunst,” siger Klaus Pedersen.

Politisk handling efterlyses

Kulturminister Marianne Jelved (R) har lovet at gå i dialog med Skatteministeriet om problematikken, men en aktindsigt, som webmagasinet Søndag Aften har bedt om, viser, at der endnu ikke har været kontakt mellem de to ministerier i sagen. BKFs sekretariatsleder er dog fortrøstningsfuld:

“Vi har ved flere lejligheder haft mulighed for at høre ministeren selv forsikre, at hun vil gå videre med sagen. Vores indtryk er, at hun forstår behovet for forbedringer på det her område,” siger Klaus Pedersen.

Også det afgående Statens Kunstråd har bedt kulturministeren tage affære: rådet opfordrede som en af sine sidste gerninger Kulturministeriet til i samarbejde med Skatteministeriet at iværksætte en udredning af Skats forvaltningspraksis i relation til det statslige kunststøttesystem.

Læs mere: www.søndagaften.dk

Mogens Otto Nielsen: Atmosphere Controlled. Aalborg Kommunes Kunstfond 2013.