Billedkunstnernes Forbund bygger på nedenstående vedtægter, der løbende revideres via forbundets generalforsamling.

Navn, hjemsted og formål

§ 1 Forbundets navn er Billedkunstnernes Forbund (BKF). Hjemsted København.

§ 2 Forbundets formål er at:

A. Varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser
B. Fremme en så bred anvendelse af billedkunstnernes virke som mulig.
C. Virke for oprettelsen af overenskomster og kollektive aftaler.
D. Arbejde for at alle billedkunstnere, der opfylder optagelsesbetingelserne, organiseres i forbundet.

Medlemmer

§ 3 Nye medlemmer af forbundet optages efter følgende retningslinjer:

A. Billedkunstnere, som opfylder optagelsesvedtægten.

B. Billedkunstnere, som er færdiguddannede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi.

C. Billedkunstnere, som er optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster.

Ansøgning om optagelse i Billedkunstnernes Forbund skal ske skriftligt, vedlagt dokumentation for at optagelseskriterierne er opfyldt. Administrationen af optagelsen varetages af optagelsesudvalget.

Ophør af medlemskab

§ 4 Ophør af medlemskab kan ske ved:

A. Skriftlig udmeldelse til forbundets sekretariat med 3 måneders varsel.

B. Kontingentrestance af mere end 6 måneders omfang, når den ikke er betalt senest 1 måned efter krav om afvikling. Bestyrelsen kan aftale henstand og en evt. afviklingsordning af restancen.

C. Udelukkelse som følge af grov tilsidesættelse af forbundets love, vedtægter eller aftaler. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen, efter at den har givet medlemmet mulighed for at fremføre sine synspunkter. Den udelukkede kan forlange sagen forelagt generalforsamlingen ved anbefalet brev til sekretariatet, inden 14 dage efter udelukkelsen er meddelt. Sagen forelægges generalforsamlingen af bestyrelsen, den udelukkede kan forelægge sin sag mundtligt, ved skriftlig redegørelse der oplæses, eller ved at lade sig repræsentere af et af ham/hende udpeget medlem. Genoptagelse kan finde sted, når bestyrelsen skønner, at udelukkelsen ikke længere bør opretholdes. Et udelukket medlem kan tidligst anmode om genoptagelse efter ét års forløb.

Udvalg

§ 5 Nedsættelse af udvalg:

A. Generalforsamlingen nedsætter og vælger faglige udvalg, herunder maler-, grafiker- og billedhuggerudvalg. Udvalgene konstituerer sig med en sekretær, som sørger for mødeindkaldelser og varetager kontakten til bestyrelsen. Udvalgene afgiver indstilling til bestyrelse og generalforsamling. Bestyrelsen kan bemyndige et udvalg til at føre forhandlinger og sager efter specificerede retningslinjer.
Aftaler indgået af et udvalg har først gyldighed efter bestyrelsens godkendelse.

B. Regionaludvalget vælges på et regionsmøde. Regionsmødet kan udarbejde en vedtægt i overensstemmelse med BKF’s love og vedtægter. Regionaludvalgets formand varetager kontakten til bestyrelsen. Regionaludvalgene afgiver beretning til bestyrelsen om regionale BKF-forhold. Regionaludvalget kan føre lokale forhandlinger i kontakt med bestyrelsen. Aftaler indgået af et regionaludvalg har først gyldighed efter bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen fastlægger afgrænsningen af regionerne efter indstilling fra regionaludvalg.

Generalforsamling

§ 6 Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed i alle anliggender, der ikke bringes til urafstemning. Generalforsamlingen kan være både ordinær og ekstraordinær.
Kun medlemmer og evt. særligt indbudte har adgang.

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes i november i København. Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden og bilag med indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage, før den afholdes.

§ 8 Forslag, der ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 1. oktober.

§ 9 Den ordinære generalforsamlings dagsorden har følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent, referent, protokolfører og 3 stemmeoptællere.

2. Ophavsretsfonden i BKF:

A. Fondsbestyrelsen aflægger beretning til godkendelse

B. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

C. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer af Billedkunstnernes Forbund

D. Evt.

3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

4. Udvalgene aflægger beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Forslag fra bestyrelsen, udvalg og medlemmer, herunder fastsættelse af udstillingsafgift gældende fra 1. juli næste kalenderår.

7. Fremlæggelse af budget med forpersonens honorar og midler til regionaludvalg og fastsættelse af kontingent.

8. Opstilling af kandidater til valg ved urafstemning af:

A. Formand

B. Bestyrelsesmedlemmer

C. Fondsbestyrelsesmedlemmer

D. Andre faste udvalg

9. Valg af statsautoriseret revisor samt 2 medlemsrevisorer valgt udenfor bestyrelsen.

10. Valg til andre udvalg, nævn o.l.

11. Eventuelt.

Stemmeoptællerne må ikke opstille til valg på den samme generalforsamling.

Bestyrelsens beretning skal godkendes af generalforsamlingen, jfr. § 9. Såfremt bestyrelsens beretning ikke kan godkendes, træder den samlede bestyrelse tilbage og indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelse, formand. Bestyrelsen fungerer som forretningsbestyrelse indtil nyvalg i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling har fundet sted. Punkter på den ordinære dagsorden, som ikke har med valg af bestyrelse at gøre, behandles.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer fremsætter ønske herom ledsaget af et motiveret forslag til dagsordenen. Den afholdes senest 5 uger efter modtagelse af begæring om afholdelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 11 Ved generalforsamlinger kan alene træffes afgørelse vedrørende de på dagsordenen optagne punkter. Ændringsforslag til punkterne på dagsordenen skal forelægges dirigenten skriftligt.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer begærer det, foretages afstemningen skriftligt. Såfremt 40% af de fremmødte medlemmer ønsker det, vil enhver beslutnings gyldighed bero på bekræftelse ved en urafstemning.

§ 12 De på generalforsamlinger vedtagne beslutninger nedskrives straks i forbundets protokol og underskrives af dirigent og formand.

Bestyrelsen

§ 13 Bestyrelsen består af en forperson og 8 bestyrelsesmedlemmer.
Den konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og evt. ordførere med ansvar for særlige sagsområder.

§ 14 Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden. Denne offentliggøres for medlemmerne. Ved det konstituerende møde deltager afgåede og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i overdragelsesforretningen.

§ 15 Bestyrelsen forestår i alle måder forbundets ledelse i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen er berettiget til på medlemmernes vegne at indgå aftaler på det ophavsretlige område med brugere af billedkunst. Bestyrelsen kan beslutte at overdrage forvaltningen af en aftale til en anden egnet organisation eller institution.

Bestyrelsen må ikke træffe afgørelse på basis af en kunstnerisk kvalitetsbedømmelse af enkeltmedlemmer.

§ 16 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonens, og i dennes forfald, næstforpersonens stemme udslagsgivende.

§ 17 Forpersonen tegner bestyrelsen over for sekretariatet og generalforsamling. Forpersonen tegner forbundet udadtil. Forpersonen kan træffe dispositioner i uopsættelige spørgsmål. Sådanne dispositioner forelægges bestyrelsen på dens førstkommende møde. Næstforpersonen har samme beføjelser, når forpersonen har forfald.

§ 18 Bestyrelsen ansætter personale til sekretariatet. Ansættelse af mere end blot kortvarig karakter medfører, at bestyrelsen udarbejder et ansættelsesbrev med stillingsbeskrivelse. Forretningsmæssig prokura kan overdrages personale. En sådan prokura skal defineres skriftligt og underskrives af bestyrelsen ved forpersonen.

§ 19 Ud over de faste udvalg, der er anført i lovene, kan bestyrelsen nedsætte særudvalg efter behov. Til sådanne særudvalg udarbejder bestyrelsen retningslinjer.

§ 20 Bestyrelsen afholder møder så ofte som nødvendigt men aldrig med mere end to måneders mellemrum.

Faste udvalg

Bladudvalget

§ 21 BKF udgiver Billedkunstnernes Forbunds Blad – Billedkunstneren – der udkommer mindst 4 gange årligt.
BKFs blad redigeres af en ansvarshavende redaktør, som ansættes af BKFs bestyrelse for max. 2 år ad gangen. Der udarbejdes en ansættelsesaftale. Den ansvarshavende redaktør samarbejder med et bladudvalg nedsat af bestyrelsen og redaktøren i fællesskab. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for bladet og bladudvalget. Disse offentliggøres for medlemmerne.
Bladudvalget består af: Den ansvarshavende redaktør, BKFs forperson eller dennes stedfortræder samt 1 medlem udpeget af bestyrelsen og den ansvarshavende redaktør. Den ansvarshavende redaktør er forperson for bladudvalget.

Optagelsesudvalget

Optagelsesudvalget består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges ved urafstemning i forbindelse med den ordinære generalforsamling og 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Hvert medlem kan afgive 1 stemme på de opstillede kandidater.

Valg til bestyrelse og faste udvalg

§ 22 Mindst 1 kandidat til forperson og 8 kandidater til bestyrelsen opstilles på den ordinære generalforsamling.

Forpersonskandidater kan samtidig opstilles som bestyrelseskandidater. Kandidatforslag kan fremsendes til generalforsamlingen eller fremsættes på denne. Kandidatforslag skal forelægges dirigenten skriftligt med kandidatens daterede underskrift.

Hvert medlem kan afgive 1 stemme ved valg af forperson og 2 stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

§ 23 Senest 21 dage efter generalforsamlingen, og sammen med referat af denne, udsendes stemmesedler til alle forbundets medlemmer. Returneringsfristen er 14 dage.
Optælling sker på dagen efter fristens udløb. Kuverter og stemmesedler gemmes i 3 måneder, og optællingslisten protokolleres med stemmeoptællernes påtegning. De nyudvalgte bestyrelsesmedlemmer og foren indkaldes straks til konstituerende møde med mindst 14 dages varsel. Resultatet offentliggøres.

§ 24 Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølge efter højeste stemmetal. Suppleantforpligtelsen gælder til næste valg. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 25 Forpersonen, bestyrelsesmedlemmerne og medlemmer af optagelsesudvalget vælges for 2 år. Forperson, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af optagelsesudvalget kan genvælges, dog ikke mere end 2 på hinanden følgende gange, dvs. 6 år i alt.

Repræsentation i råd mv.

§ 26 Til Statens Kunstfonds repræsentantskab vælges 3 repræsentanter ved urafstemning.
Der opstilles en liste med angivelse af kandidaternes fagområder. Hvert medlem kan afgive 1 stemme.

Bestyrelsen kan udpege og erstatte forbundets repræsentanter til kommissioner, nævn, råd organisationer mv.

Økonomi

§ 27 Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. Forbundet må ikke pådrage sig gæld, der ikke kan dækkes ved det budgetterede medlemskontingent for samme regnskabsår, uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 28 Det påhviler bestyrelsen at sørge for løbende forsvarlig bogføring. Det påhviler bestyrelsen efter hvert regnskabsårs udløb at lade udarbejde årsregnskab og status.

Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor samt de 2 valgte medlemsrevisorer senest den 1. maj det efterfølgende år. Den samlede bestyrelse underskriver det reviderede regnskab.

Lovændringer

§ 29 Generalforsamlingsvedtagelser om lovændringer skal bekræftes ved urafstemning.

Protokol

§ 30 Beslutninger, afstemningsresultater, bestyrelsesmødereferater m.v. indføres i protokol som opbevares i sekretariatet og er tilgængelig for medlemmerne.

Opløsning af forbundet

§ 31 Forbundet opløses, hvis en generalforsamling træffer beslutning herom og det vedtages med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer ved urafstemning. Ved fremsættelse af forslag til opløsning skal der samtidig fremsættes forslag til, hvorledes forbundets forhold afvikles, og hvordan forbundets aktiver anvendes.

Vedtaget Januar 1983
Revideret : 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1999, 2000, 2002 og 2003