Expired: OPEN CALL: Struer som Lydens By

01.06.22 | Opslagstavle

Hvordan kan lyd indgå i fremtidens byrum og markere Struer som Lydens By?

Struer Kunstråd indkalder til projektforslag for et kunstnerisk værk, der forholder sig til Struers offentlige rum og idéen om at markere en velkomst til Lydens By med udgangspunkt i arealer foran Struer Station.

Struer Kommune har siden 2020 arbejdet med kunststrategien Kunst med Effekt, hvor lydkunsten tænkes som en driver for kommunens udvikling i forhold til byudvikling, attraktioner og udviklingen af kreative miljøer. Med dette open call inviteres kunstnere til foreslå projekter, der aktiverer kommunens identitet som Lydens By overfor de mange rejsende, borgere og besøgende, der færdes på og omkring stationspladsen. Struer er hjemsted for flere internationalt orienterede virksomheder og tiltrækker med en række initiativer i “Lydklyngen” arbejdskraft og talent internationalt. Der er således et ønske om at signalere gæstfrihed og imødekommenhed, men også stolthed ved den lokale lydtradition på pladsen, der møder byens besøgende som noget af det første ved ankomsten til Struer.

Projektet skal have en samlet varighed på 2 år. Det kan være i form at ét projekt, der vedligeholdes i den samlede periode eller i form af flere mindre nedslag i perioden. Der er mulighed for forlængelse efter projektperioden. Beslutning herom træffer Struer Kommune i samråd med kunstneren.

Lyd

Der ønskes projektforslag til Struers byrum, hvori lyd spiller en central rolle. Det er åbent for ansøger(e), om lyd skal forekomme konkret hørbart i projektet, eller om lyd er repræsenteret eller bearbejdet f.eks. skulpturelt eller installatorisk.

Stedet

Projektet, der skal være stedsspecifikt og tage udgangspunkt i pladsen umiddelbart foran Struer Station, kan med fordel forholde sig til det samlede byrumsforløb, hvor der er mulighed for at lave fysiske værknedslag på aksen, der går parallelt med banen fra Bredgade i øst til begyndelsen af Sorte Sti i vest.

Fysiske installationer er mulige på følgende nedslagspunkter:

 • Ved midten af fodgængerfeltet foran stationen (nuværende blomsterbed)
 • Ved buskadset på hjørnet af Østergade og Jyllandsgade (indgang til Lydaksen)
 • Ved indgangen til Sorte Sti (trappeområde) (indgang til naturzoner/Den Grønne Ring)
 • På det åbne felt “Hængslet” ved krydset mellem Østergade og Bredgade (indgang til byzone)

Det er også muligt at indarbejde et forløb op langs Jyllandsgade, der lokalt omtales som Lydaksen og forbinder stationen med først Struer Gymnasium og senere Lydklyngen med Sound Hub Danmark, Sound Art Lab, B&O og Harman Lifestyle

Området omkring banen er præget af en række nedrivninger og fremstår som lettere ”ufærdige” byrum, der sandsynligvis skal gentænkes inden for en årrække. Derfor ser vi positivt på projekter, der afprøver strategier og manifesterer muligheder i dette centrale byrum.

Billeder og yderligere information om de konkrete steder til placering af værket kan fås ved henvendelse til Struer Kommune – se mere i afsnittet kontaktoplysninger. Der gøres opmærksom på, at den endelige placering af værket kræver en politisk godkendelse.

Hvem kan søge?

Kunstnere, kuratorer og andre aktører, der kan dokumentere professionel praksis og udviklingsarbejde med kunst i offentlige rum.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Kort projektbeskrivelse med idéoplæg og oversigtskort, hvor de ønskede placeringer er angivet, dertil:

 • Budgetoverslag inkl. udgifter til vedligeholdelse i 2 år
 • Anslået tidsplan for realisering af værket
 • Tekniske forhold og overvejelser ift. installering.
 • Evt. overvejelser om formidling og inddragelse af aktører
 • Evt. tilsagn fra samarbejdspartnere

Kort CV og portfolio over realiserede projekter og evt. links til web. Ansøgningen og bilag sendes som en samlet pdf (max 10 sider) til kfl@struer.dk

Hvad lægges der vægt på i bedømmelsen?

I bedømmelsen af ansøgningen lægger Kunstrådet vægt på, at ansøgers bidrag vil kunne bringe refleksion og skabe dialog om mødet mellem lyd, kunsten og det offentlige rum ud fra ét eller flere af følgende fokusområder:

 • Historiske rum
 • Nutidens sociale rum
 • Bynaturens rum
 • Teknologiske rum
 • Tværæstetiske rum
 • Bæredygtighed, fx genbrug eller up-cycling af brugte materialer

Tæt på stationen ligger Struers Statsgymnasium og kostskole, der huser mange interna- tionale elever. Vi ser positivt på projekter, der forholder sig aktivt til unge som brugere af byrum og kunstværk(er).

Udvælgelsesproces

Juryen udgøres af Struer Kunstråds medlemmer. Ud fra de indsendte projektforslag ud- vælges ét projektforslag. Der indbydes til færdiggørelse af skitsen, som honoreres med 50.000 kr., og der aftales en ramme for rejse- og produktionsomkostninger. Skitseprojekt inkl. endeligt budget og tidsplan fremlægges efterfølgende for juryen i november, der vurderer, om projektet på denne baggrund, kan realiseres.

Tidsplan

Ansøgningsfrist: 1. september 2022 kl. 12.00.

Ansøgninger behandles på kunstrådets møde i september måned. Du vil modtage svar på din ansøgning umiddelbart derefter. Der gives ikke begrundelse for afslag.

Skitseprojektet forventes at forløbe i efteråret 2022 med endelig skitsepræsentation ultimo 2022. Godkendes projektet til realisering, er det ønsket, at projektet kan indvies i forbindelse med Struer Tracks #4 i august 2023.

Til hele processen er der tilknyttet medarbejdere ved Struer Kommune som sparrings- partner på projektet og der vil også være adgang til sparring fra forskellige ’lydaktører’ i Struer’.

Økonomi

Det samlede projektbudget er på 600.000 kr. heraf skitsehonorar på 50.000 kr. samt kunstnerhonorar på 100.000 kr.
Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet og Struer Kommune.

Referencer

Der opfordres til, at ansøgere orienterer sig i Struer Kommunes lydkunststrategi og de projekter, der hidtil er realiseret i forbindelse med satsningen på udvikling af lydkunst og lydmiljøer i Struer.

 • Struer Kommunes lydkunststrategi
 • Struers bymidteplan og lydmanual
 • Struer Tracks
 • Sound Art Lab
 • Regelbau 411

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til open call’et, er du velkommen til at kontakte

Thomas Wolsing
Formand for Struer Kunstråd
28 70 39 89
thomaswolsing@gmail.com

Claus Falk Petersen
Chefkonsulent, Struer Kommune
51 14 26 31
cfp@struer.dk

Thomas Maroti Antunes
Centerchef; Kultur, Fritid og Lokalområder, Struer Kommune
29 74 63 15
thomasma@struer.dk