Kommuner får ny mulighed for at invitere huskunstnere

01.02.20 | Nyheder

Landets kommuner får nu en ny mulighed for at gøre kunsten til en mere integreret og kontinuerlig del af børns og unges hverdag: Den populære Huskunstnerordning, hvor skoler, børnehaver og andre institutioner kan hyre en kunstner til at arbejde med børnene, udvides fra i år med en såkaldt Artist in Residence-ordning.

Artist in Residence-ordningen giver kommunen mulighed for at søge om tilskud til at få dækket kunstnerhonoraret i en længerevarende periode, hvor en kunstner eller en kunstnergruppe etablerer et strategisk samarbejde med kommunen. Til gengæld skal kommunen stille en bolig eller et studio/værksted til rådighed for huskunstneren.

Samarbejdet skal vare i 6-12 måneder og skal dels resultere i konkrete kunstneriske forløb, der inddrager borgerne på forskellig vis, dels udmøntes i udviklingsprocesser, hvor kunsten tænkes ind i kommunens overordnede planer på børne- og ungeområdet.

Kunsten ind i hverdagen
Tanken er, at kommunen ved at gøre brug af kunstnerens faglige kompetencer i det strategiske udviklingsarbejde kan sikre, at børn og unge på varig basis møder kunsten i dagligdagen – også når huskunstneren er rejst hjem igen.

“Vi kan se, at de steder, hvor Huskunstnerprojekter har bedst effekt, er der, hvor det lykkes kunstneren at skabe et stærkt engagement – ikke bare hos børnene, men også hos lærerne, i ledelsen og på kommunalt niveau,” forklarer  Tina Tarpgaard, formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg.

“Derfor afprøver vi nu den her residency-ordning, foreløbigt for et år, hvor kommunen får kunstneren tæt ind på livet i dagligdagen. Det giver en god basis for tværgående Huskunstnerprojekter, når kunstneren er fysisk til stede i nærmiljøet i længere tid og kan knytte kontakter til fagpersoner i skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreninger. Den inspirerende, tværfaglige dialog og sammentænkning af indsatser kan bedre opstå, når kunstneren altid er lige rundt om hjørnet,” siger hun.

Børnenes stemme
Ligesom i kortere Huskunstnerprojekter, gælder det for den nye residency-ordning, at huskunstneren og samarbejdspartneren, i dette tilfælde en kommune, indgår et partnerskab om et konkret samarbejdsprojekt. Herefter kan kommunen søge tilskud i Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg.

Almindelige Huskunstnerprojekter medfinansieres af kommunerne med 25 procent af kunstnerhonoraret. Residency-ordningen er skruet lidt anderledes sammen: Her finansierer Huskunstnerordningen kunstnerhonorar på 30.000 kr. om måneden. Til gengæld skal kommunen som nævnt ovenfor stille bolig/værksted til rådighed for huskunstneren i projektperioden, samt betale udgifter til transport, materialer etc.

Tina Tarpgaard understreger, at huskunstnere på kommune-residency ikke nødvendigvis forventes at præsentere færdige idéer om konkrete aktiviteter eller projekter. Snarere handler et residency-ophold som kommunal huskunstner om at skabe et fælles arbejdsrum, hvor kunstneren sammen med alle relevante aktører i kommunen udvikler nye idéer.

“Og så handler det selvfølgelig også om at give børnene en stemme. Hvad vil de have? Mange kunstnere arbejder i dag med inddragelse og research på forskellig vis, og det er metoder, som er oplagte at gøre brug af i denne sammenhæng,” siger hun.

Kunsten at sætte et varigt aftryk
Målgruppen for de huskunstnere, der kommer på residency i en kommune, er ikke kun børn og unge, men også medarbejdere og ledelse i den kommunale forvaltning, på skolerne og i daginstitutionerne.

Ordningen lægger op til, at kunstnerens kompetencer inddrages på ledelsesniveau, så man sammen kan udvikle overordnede planer og strategier for, hvordan kommunen på varig basis kan fremme børns og unges møde med kunst. Alt sammen for at undgå, at børn og unge kun møder kunsten som løsrevne, sporadiske indslag i løbet af deres skolegang og tid på daginstitutionerne.

“Vi har set de seneste år, at Huskunstnerprojekterne har tendens til at blive kortere, typisk med en varighed af en uge eller to. Måske fordi det så er enklere for f.eks. skolerne at overskue forløbene. Men hensigten med Huskunstnerordningen er jo, at børn og unge også på længere sigt skal have gavn og glæde af alt det, kunsten kan bidrage med. Det håber vi, at den nye residency-mulighed kan bidrage til,” siger Tina Tarpgaard.

Huskunstnerordningen
– og den nye Artist in Residency-ordning for Huskunstnere
Huskunstnerordningen blev etableret 2004 for at fremme børns og unges møde med den professionelle kunst. Tilskud til Huskunstnerprojekter kan søges af f.eks. skoler og daginstitutioner i partnerskab med professionelle kunstnere. Ordningen administreres af Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der består af repræsentanter fra alle kunstarterne. Sidste år uddelte Huskunstnerudvalget 11 mio. kr. til ca. 200 Huskunstnerprojekter, heraf var ca. 50 projekter drevet af billedkunstnere.

Vil du være huskunstner? Læs om Huskunstnerordningen her…

Vil du på Huskunstner-residency? Læs om den nye residency-ordning under Huskunstnerordningen her…

Øverst: Huskunstnerprojekt af Malene Nors Tardrup, Spotlight Festival 2017, Vejle.