Expired: Universitetslektor i fri konst – HDK-Valand

16.05.22 | Opslagstavle

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

HDK-Valand bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med lokala och regionala aktörer samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. Vårt mål är att bilda Skandinaviens största och bredaste konstakademi, vilket kommer göra vår röst starkare i såväl svenska som internationella sammanhang och attrahera starka forskare, lärare och studenter. Tillsammans skapar vi en dynamisk, utåtriktad och internationell miljö och en god utgångspunkt för utbildning, forskning och samverkan i framkant.

Ämne 

Fri konst

Ämnesbeskrivning 

Fri konst ingår i enheten för fri konst och konsthantverk och erbjuder utbyte mellan utbildning, forskning och samhälle i HDK-Valands kompletta miljö. Utbildningen inom fri konst ges på kandidat-, master- och doktorandnivå. Här erbjuds även fristående kurser som stöder livslångt lärande och kontinuerlig professionell utveckling.

I fokus för utbildningen står kritiska undersökningar av offentligheten och dess relation till konst samt av konstens strukturer, vilket inbegriper den roll som institutioner, självorganisering, konstkritik, curating och utställningsproduktion har. Utbildningsutbudet bygger på forskning som bedrivs inom akademin av dess lärare, forskare och doktorander.

Masterprogrammet i fri konst riktar in sig på konstens och konstnärens roll i samhället och frågor om offentlighet. Det prövar påståendet att konstnärer kan utmana dominerande ideologier och ge kritiska bidrag till samhället. Studenterna får lära sig färdigheter och metoder för konstnärliga undersökningar. Praktik och teori är i samspel, i motsats till att vara entydiga eller separerade. Vi eftersträvar också att tänka brett om utställningsformer och hur, var, när och för vem konst distribuerats. Masterprogrammet i fri konst är internationellt, undervisningsspråket är engelska och årligen antas omkring 15 studenter. Studenterna kommer från olika discipliner, kulturella bakgrunder och deras arbete sträcker sig över många olika medier.

Det nuvarande lärarlaget består i huvudsak av konstnärer, en konsthistoriker och en transdisciplinär praktiker. Vår expertis är bred och innefattar teoretiska och praktikorienterade verksamheter inom arkitektur, plats, urbana studier och kritisk rumslig praktik, curatoriska praktiker och självorganisering, postkolonialt och intersektionellt tänkande, etik, feministisk och queer konst, deltagandebaserade och socialt engagerade praktiker, utvidgad skulptural och offentlig konstpraktik, film-, video- och performancekonst, foto och skrivande. Vi vill komplettera den befintliga kunskapen, kompetensen och erfarenheten genom att anställa ytterligare en konstnär.

HDK-Valand har välutrustade verkstäder och ateljéer i centrala Göteborg och har flera samarbeten med olika konstorganisationer.

Arbetsuppgifter 

Universitetslektorn i fri konst förväntas stödja utvecklingen av kritisk kontextualisering, konstnärlig praktik och forskning inom ämnet fri konst. I rollen ingår undervisning, främst på masterprogrammet i fri konst. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom enheten för fri konst och konsthantverk och ämnesområdet konst och särskilt med kollegor från masterprogrammet i fri konst. Tjänsten kräver därutöver delaktighet i utvecklingen av verksamheten inom enheten för fri konst och konsthantverk och i institutionens arbetsgrupper.

I undervisningsansvaret och -uppgifter ingår: utveckling och tillhandahållande av kursplaner och kursinnehåll, handledning av studentprojekt, genomförande av examinationer, administrativt ansvar och kursansvar, inbegripet sådant som rör bedömning, utvärdering och kvalitetssäkring. Undervisningsformerna kan omfatta föreläsningar, seminarier, workshops, fältarbete och kritiksamtal.

Arbetet utförs huvudsakligen på plats på HDK-Valand i Göteborg. Distansutbildning kan ske i enhlthet med Göteborgs universitets gällade policy och riktlinjer.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är dels den som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

 

Bedömningsgrunder 

Tjänsten kräver omfattande erfarenhet av undervisning på högskolenivå och konstnärlig kompetens på internationell nivå inom fri konst. Du måste ha en kvalificerad förståelse för konstens olika medier och material, för olika former av konstutövning, från ateljébaserat arbete till icke ateljébaserat, och från individuella till kollaborativa praktiker.

Du är verksam inom utbildning, är aktiv som konstnär och har en gedigen dokumenterad erfarenhet av utställningar och/eller konstnärliga projekt som presenterats offentligt. Utställningen som form kan äga rum eller kretsa kring flera olika situationer och på olika platser. Som konstnär ska du vara intresserad av att utveckla debatten om konstens och konstnärens roll i det samtida samhället och dess utmaningar. Du arbetar antingen konsekvent med ett specifikt medium eller rör dig mellan olika medier på projektbasis. Din tidigare och nuvarande verksamhet berör frågor om offentlighet. Du ska ha tillräcklig erfarenhet för att kunna tillämpa pedagogiska metoder som kan stödja studenterna i att utforma och interagera med idéer, processer och metoder för konstnärlig forskning och införliva teori i din undervisning.

Bedömningsgrund för konstnärlig förmåga

 • Dokumenterad konstnärlig skicklighet på internationell nivå inom området fri konst
 • Synlighet i konstnärliga och professionella sammanhang inom området fri konst
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och leda konstnärliga projekt
 • Visad förtrogenhet för och kompetens inom samtida kritiska teorier och den nuvarande diskursen inom ämnesområdet.
 • Dokumenterad konstnärlig produktion inklusive curatorisk praktik eller utställningsverksamhet
 • Kunskap om och anknytning till internationella nätverk inom området fri konst

Bedömningsgrund för pedagogisk förmåga

 • Dokumenterad erfarenhet av program- och läroplansutveckling, inklusive olika examinationsformer
 • Dokumenterad erfarenhet av att föreläsa, handleda och examinera inom högre utbildning
 • Visad förmåga att förmedla kunskap, engagemang och intresse för fri konst
 • Visad förmåga att kunna tillämpa nuvarande teoretiska diskurser inom området fri konst för att utveckla undervisning och konstnärlig praktik.
 • Kunskap om och insikt i forskningen inom området, inklusive kritisk kontextualisering av praktiker inom fri konst.

Övriga grunder

 • Förmågan att arbeta effektivt och i samarbete med kollegor
 • Förmågan att utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk på området fri konst
 • Bidrag till konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom området
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift

Doktorsexamen inom området är meriterande

Sökande som inte tidigare har slutfört de pedagogiska kurser för högre utbildning som tillhandahålls av universitetet (eller motsvarande) förväntas göra det under de tre första anställningsåren.

Vi kommer att göra en övergripande bedömning och anställa den kandidat som anses ha de bästa förutsättningarna för att implementera och utveckla de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning 

Anställningen är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen kap 4 §10 Konstnärlig verksamhet, i fem år med möjlighet till förnyelse. Anställningen är 60% av heltid  och är tillsvidare placerad vid HDK-Valand Högkolan för Konst och design i Göteborg. Tillträdesdatum 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Katarina Andersson, t.f. enhetschef Enheten Konsthantverk och fri konst, katarina.andersson2@hdk.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid HDK-Valand, hr@hdk-valand.gu.se 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Din ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga och det är önskvärt att ansökan och dess bilagor är skrivna på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

HR
HDK-Valand
Box 131
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Märk försändelsen med “Universitetslektor i Fri konst PAR 2022/329”.

Ansökan ska vara inkommen senast: 30 maj 2022

Ansök: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=24473