Folketingsvalg 2019: Billedkunsten på dagsordenen

20.05.19 | Nyheder

Hvad vil Folketingets partier arbejde for på billedkunstområdet efter valget? Det spørger BKF kulturordførerne om i tiden op til 5. juni 2019. Her er svar fra Søren Søndergaard, kulturordfører for Enhedslisten (Ø):

Søren Søndergaard

Kunstnerfradrag, kunstnerhonorarer og mere kunst til børn og unge


Bruger staten for lidt, for meget eller tilstrækkeligt på kulturområdet?

Søren Søndergaard: Der er de seneste år blevet brugt for lidt kulturområdet. Det årlige omprioriteringsbidrag fra VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har presset kulturinstitutionerne og kulturen og det er skidt for udviklingen af dansk kulturliv og kreativiteten i Danmark.

Hvad er det vigtigste for dig at arbejde for på billedkunstområdet?

Søren Søndergaard: Ud over et skattefradrag på 100.000 kroner for skabende kunstnere, som jeg kommer ind på senere i denne besvarelse, mener vi, at det er vigtigt, at vores børn og unge bliver præsenteret for billedkunsten. En udfordring er den stigende ulighed i det danske samfund, hvor nu 65.000 børn vokser op i fattige familier. Familier, hvor der ikke er råd til fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, som besøg på museer eller brugerbetalingen på billedskolerne, da det koster penge. Vi har foreslået et socialt frikort til fritids- og kulturaktiviteter, men grundlæggende handler det om at gøre noget ved uligheden og de alt for lave fattigdomsydelser. Kunst og kultur i Danmark skal være for alle!

Hvis det statslige kunstcirkulære blev ført up to date, ville langt flere borgere i hele landet møde billedkunsten i hverdagen. Billedkunstnernes Forbund foreslår derfor, at cirkulæret udvides, så det også omfatter kommunerne og alle statslige aktieselskaber. Desuden bør den andel af håndværkerudgifterne, som cirkulæret forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning, sættes op fra 1, 5 procent til 2 procent. På den måde ville der komme mere kunst i det offentlige byggeri, og billedkunstneres arbejdsmarked ville blive større. Hvad mener dit parti om det forslag?

Søren Søndergaard: Enhedslisten er villig til at undersøge mulighederne for at udvide kunstcirkulæret til at omfatte kommunerne og de statslige aktieselskaber. Det er vigtigt at vi i Danmark fastholder princippet om at alle skal have adgang til kunst og en god mulighed for dette er jo at inddrage det i offentlige byggerier.

Alt for mange kunstnere arbejder gratis i forbindelse med udstillinger. Skal statsstøttede udstillingssteder forpligtes til at betale honorar til udstillende kunstnere?

Søren Søndergaard: Ja, kunstnerne skal betales for det arbejde, de lægger i forbindelse med udstillinger. Der er generelt alt for dårlige forhold for kunstnere og det skal statsstøttede udstillingssteder ikke bidrage til.

Musikskolerne har deres egen lovgivning og er på Finansloven. Det gælder ikke for landets ca. 100 billedskoler, der drives på usikre kommunale og private midler. Skal billedskolerne, der årligt tilbyder billedkunstneriske aktiviteter for over 17.000 børn og unge, ligestilles med musikskolerne?

Søren Søndergaard: Enhedslisten ser gerne at billedskolerne får en lignede ordning som musikskolerne har. Så kommunerne bliver forpligtet til at oprette en billedskole, hvor staten er med til at refundere dele af udgifterne.
Det er vigtigt at børn og unge i hele landet har mulighed for at kunne udfordre sig selv indenfor billedområdet. Ikke mindst i en tid, hvor billedforståelse betyder mere og mere og hvor et nyt billede ikke er længere væk end et klik på mobiltelefonen. De offentlige billedskoler og musikskoler har en helt central rolle ift. at sikre at børn og unge alle dele af samfundet bliver introduceret til kunst og får afprøvet deres egne kreative evner.

De fleste erhverv har arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, det har kunstnere ikke. Vil dit parti være med til at give billedkunstnere bedre efteruddannelsesmuligheder?

Søren Søndergaard: Det er vigtig at alle får mulighed for at efteruddanne sig gennem hele livet. Derfor har Enhedslisten i den forløbne mandatperiode stillet et beslutningsforslag i Folketinget om at sikre udøvende kunstnere et skattefradrag på diplom- og masteruddannelse på 55.000 kr. Efter valget vil vi forsøge at finde en model, som udvider dette forslag til også at omfatte skabende kunstnere.

For nylig viste en stor undersøgelse, at billedkunstnere udgør en absolut lavindkomstgruppe. Hvad mener dit parti der fra politisk hold kan gøres for at forbedre kunstnerøkonomien?

Søren Søndergaard: Mange billedkunstnere er presset på økonomien og det betyder desværre at mange opgiver at leve af det. Enhedslisten vil skabe rammerne for, at der også fremadrettet bliver produceret god dansk billedkunst. Derfor vil Enhedslisten efter valget genfremsætte vores forslag om et kunstnerfradrag for skabende kunstnere, som vil betyde et skattefradrag på de første 100.000 kroner tjent på salg af skabende kunst. Det vil kunne hjælpe bl.a. billedkunstnere til bedre mulighed for at prioritere deres kunstneriske arbejde – til gavn for fremtidens billedkunst.

De færreste kunstnere har råd til en pensionsordning. Går dit parti ind for at indføre kunstnerpension?

Søren Søndergaard: Enhedslisten arbejder for at forbedre pensionen for alle, som ikke har andet end den nøgne folkepension. Det vil også omfattende kunstnere, som er i den situation.


BKF sætter billedkunsten på politikernes dagsorden

Hvad er partiernes politik på billedkunstområdet? Hvilke visioner har de for kunstens rolle i samfundet og hvad vil de gøre for at forbedre kunstnernes arbejdsvilkår? Læs svar fra flere kulturordførere i BKF’s valgoptakt:

Billedkunsten på dagsordenen – Mogens Jensen (S) og Bertel Haarder (V)

Billedkunsten på dagsordenen – Alex Ahrendtsen (DF) og Jacob Mark (SF)

Billedkunsten på dagsordenen – Marianne Jelved (B) og Rasmus Nordqvist (Å)