Expired: Konstfack söker ny rektor

01.09.22 | Opslagstavle

Vill du leda Konstfack – en av Europas främsta konstnärliga högskolor?

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se. Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.

 

Konstfack söker en ny rektor då den nuvarande rektorns förordnande går ut i och med den 31 juli 2023.

Konstfack erbjuder konstnärlig utbildning på grund- och avancerad nivå inom konst, design, visuell kommunikation, konsthantverk samt lärarutbildning inom bild- och slöjdpedagogik.

Inom högskolan bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

I februari i år fick Konstfack eget examenstillstånd för forskarutbildning på konstnärlig grund. Ambitionen är att inom några år kunna erbjuda ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer inom högskolans utbildningsområden, från grundnivå till forskarnivå. Den konstnärliga forskar-utbildningen ska stärka grundutbildningen och Konstfacks ställning internationellt och bidra till den forskning som krävs för att möta framtida samhällsutmaningar.

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Alla masterprogram ges på engelska och utlyses för både nationella och internationella sökande. Högskolan har utbytesavtal och gemensamma projekt med lärosäten över hela världen.

Konstfack är också en kraftfull nod för konstnärlig utveckling med en etablerad tradition av samhällsengagemang och samarbete med aktörer inom kultur, näringsliv, ideella organisationer, offentlig sektor och civilsamhället. Detta stärker Sveriges position som en kreativ miljö för innovation, främjar kulturella och kreativa näringar samt bidrar därmed till att skapa sysselsättning i hela landet.

 

Rektors uppdrag och ansvar

Som rektor för Konstfack leder du Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk samt lärarutbildning i slöjd och bildpedagogik. Konstfack är idag i förändring och den fortsatta utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och förstärkning av forskningsfinansiering är en central del i denna process.

Du som rektor är viktig för att skapa förutsättning för en stimulerande, hållbar och god högskolemiljö och du ska som ledare ha en förmåga till helhetssyn och kunna leda genom andra chefer.

Vi vill att ditt ledarskap präglas av positiv nyfikenhet, kommunikation och integritet. Du ska kunna skapa dialog, såväl internt som externt men också vara beslutsför när det behövs. Uppdraget ställer krav på en förmåga att driva Konstfacks intressen på alla nivåer samt verkar för goda kontakter med externa centrala aktörer såsom departement, media, forskningsråd och andra myndigheter. Att driva arbetet med och för jämlikhet och mångfald är en viktig del i rektors ledarskap. Rektor företräder högskolan och samverkar med olika intressenter i såväl nationella som internationella sammanhang.

Rektorsrollen innebär också att vara myndighetschef med ett arbetsgivaransvar som förutsätter kunskaper om svensk statsförvaltning, myndighetsutövning och beslutsprocesser.

Kravprofil

Behörig att vara rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor (2 kap 11 § Högskoleförordningen). För sökande med konstnärlig meritering som inte sedan tidigare blivit utvärderade för lektors- eller professorstjänst prövas detta i särskild ordning.

Vi vill gärna att du också har

 • erfarenhet av att ha verkat i en ledande position inom högre utbildning och/eller forskning eller motsvarande inom annan organisation med verksamhet kopplad till någon av Konstfacks discipliner
 • god förmåga och erfarenhet av att strategiskt leda och utveckla i en föränderlig omvärld präglad av mångfald
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska alternativt annat skandinaviskt språk samt på engelska

Som meriterande ser vi

 • goda insikter och kunskaper om det svenska högskolesystemet och om forskningsfinansiering
 • goda insikter om svensk statsförvaltning,
 • erfarenhet från egen konstnärlig forskning och/eller utbildning alternativt annan akademisk verksamhet inom ett eller gärna flera områden relevanta för Konstfacks discipliner
 • erfarenhet av konstnärlig praktik inom någon av Konstfacks discipliner
 • erfarenhet av mediakontakter
 • breda nätverk och fördjupade relationer med för Konstfack viktiga intressenter, nationellt och internationellt, som t.ex. myndigheter, näringsliv och konstnärliga verksamheter

Ditt ledarskap vill vi ska präglas av

 • god social och kommunikativ förmåga
 • analytisk förmåga samt vilja och förmåga att sätta sig in i komplexa sammanhang
 • drivkraft, integritet och beslutsförmåga
 • förmåga att prioritera, förankra och delegera
 • förmåga att driva och integrera frågor om hållbar utveckling, breddad rekrytering, mångfald, arbetsmiljö och lika villkor i verksamheten,

Anställningen
Rektor föreslås av Konstfacks styrelse och tillsätts genom beslut av regeringen. Anställningen omfattar heltid och gäller i högst sex år. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Tillträde from 1 augusti 2023 eller enligt regeringsbeslut.

 

Ytterligare upplysningar

I denna rekrytering samarbetar Konstfack med Ann-Sofie Rosenberg, konsult på Accord Executive Search. Om du är intresserad av att diskutera tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Sofie på 070-6337676 eller via annsofie.rosenberg@accordgroup.se.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 30 september 2022. Ansökan som ska bestå av cv och ett personligt brev görs via Konstfacks rekryteringsverktyg. Din ansökan blir allmän handling då den inkommit till myndigheten, varför den kan komma att lämnas ut på begäran.

 

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb